Vergoeding door de zorgverzekeraar

Huisarts

Huisartsenzorg valt onder de basisverzekering en hier betaald u geen eigen bijdrage of eigen risico voor. Wanneer u echter wordt verwezen voor een Röntgenfoto of bloedonderzoek, betaald u hier eigen risico over.

Fysiotherapie en Oefentherapie Mensendieck-Cesar

Eerste 12 behandelingen: basisverzekering

U krijgt bij artrose in de knie- en heupgewrichten maximaal 12 behandelingen oefentherapie per 12 maanden vergoed uit de basisverzekering. Het genoemde aantal behandelingen is een maximum. In overleg met uw fysio- of oefentherapeut en eventueel uw verwijzer bepaalt u hoeveel behandelingen u nodig hebt.

Wat betaalt u zelf naast de vergoeding uit de basisverzekering?

 •  U betaalt wel een  eigen risico
 • U betaalt geen  eigen bijdrage
 • Gaat u naar een niet-gecontracteerde therapeut? Dan betaalt u een deel per behandeling zelf afhankelijk van uw basisverzekering.

 Vanaf 13e behandeling: aanvullende verzekering

 Hebt u een aanvullende verzekeringen? Dan krijgt u na de eerste 12 behandelingen ook nog een vergoeding uit de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen dat u vergoedt krijgt is afhankelijk van uw aanvullende verzekering.  Krijgt u ook nog fysiotherapie voor andere aandoeningen, dan vallen deze, wellicht, ook onder dit maximum.

Wat betaalt u zelf naast de vergoeding uit de aanvullende verzekering?

 • U betaalt geen eigen risico voor zorg uit de aanvullende verzekering
 • U betaalt geen eigen bijdrage
 • Gaat u naar een niet-gecontracteerde oefentherapeut? Dan betaalt u een deel zelf. Over het algemeen krijgt u ongeveer 75% van de behandeling vergoedt door uw verzekering. 

Diëtiste

U kunt een diëtist bezoeken voor voedingsadvies bij aandoeningen als ondergewicht, diabetes of COPD. De diëtist geeft u advies over een dieet of aangepaste voeding. Wij vergoeden diëtetiek uit de basisverzekering als u een verwijzing hebt van uw huisarts, arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde, jeugdarts, bedrijfsarts, medisch specialist of verpleegkundig specialist.

 • Uw verwijzing is 3 maanden geldig. Start uw behandeling bij de diëtist dus binnen die tijd, anders hebt u een nieuwe verwijzing nodig. 
 • Is de diëtetiek onderdeel van ketenzorg? Dan krijgt u dit vergoed uit de basisverzekering en betaalt u geen eigen risico. Bij ketenzorg stellen verschillende zorgverleners samen één behandelplan op om u te begeleiden bij uw aandoening. De kosten van voedingsmiddelen krijgt u niet vergoed.
 • Heeft uw diëtist een contract met ons? Dan krijgt u per jaar 3 uur diëtetiek voor 100% vergoed. Met gecontracteerde zorgverleners hebben we namelijk afspraken gemaakt over kwaliteit en prijzen. 
 • Heeft uw diëtist geen contract met ons? Dan hangt de hoogte van de vergoeding voor 3 uur diëtetiek per jaar af van uw basisverzekering. 


Leefstijlcoach / GLI


De inclusiecriteria voor de GLI zijn:

 • Gemotiveerd zijn om twee jaar te werken aan een betere leefstijl
 • Ouder dan 18 jaar
 • GLI is verzekerde zorg voor mensen met een matig of sterk verhoogd gewichtsgerelateerd
  gezondheidsrisico (GGR). Volgens de indicatiecriteria uit de Zorgstandaard Obesitas betekent een
  matig of sterk verhoogd GGR:
 • Personen met een BMI tussen 25 en 30 kg/m² in combinatie met een grote buikomvang (≥ 88 cm
  voor vrouwen; ≥ 102 cm voor mannen).
 • Personen met een BMI van 25 tot 30 kg/m², met een normale buikomvang, in combinatie met co
  morbiditeit (hetzij een risicofactor voor hart- en vaatziekten, hetzij manifeste ziektes zoals DM 2);

Aanmelden

De huisarts bepaalt of u voldoet aan de criteria om mee te doen. De huisarts verwijst u door naar één van de geregistreerde leefstijlcoaches in onze regio. De leefstijlcoach nodigt u uit voor een uitgebreid gesprek.  

Vergoeding GLI

Het GLI-traject wordt vergoed vanuit de basisverzekering en gaat niet van je eigen risico af.
Daarnaast kunnen de deelnemers onder begeleiding samen sporten bij No Time Fit en Bodyline voor een tijdelijk gereduceerd tarief van 20 euro per maand. 

Vergoeding Leefstijlcoach

Er is op dit moment geen vergoeding voor een individueel traject bij de leefstijlcoach. Indien u hierin geïnteresseerd bent kunt u contact opnemen met 1 van de leefstijlcoaches bij u in de buurt.

E-mail